دلتنگم اما بی خود

آقا مستقیم داری میری بیا بالا بریم چی میگی ؟ خورد نداری ؟ بیا حالا بریم یه کاریش می کنیم خدا بزرگه راه دراز بشین و گوش بده اول ماجراس اووف درو آروم ببند فدای دست و پنجه ت هزینه تعمیرش نمی خونه با دخل و خرجم منو اینطوری نبین خنده رو بودم پولامو گره نمی زدم به بند تومبونم ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردن روزا سر و کله می زنم با همه جور آدم شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم واای خدا می دونه که چه قشقرقی بپاس با زن و شبی که قراره عشقه بمیره باز آره زنمم با من یه مدته غریبه دست رو هرچی می ذاره نداره قدرت خرید هیی بسوزه پدر نداری بدبختی سرتو درد نیارم کم نداری بدبختی بذار ببینم این بنده خداکجا میره وسیله داره ببخش اگه واسه تو جاگیره

سلام خوبیت

سلام خوش اومدی به این وبلاگ اگر اومدی اینجا دلتنگی رو از یاد ببر راستی یه چیز دیگه

بدون نظر بری بیرون ناراحت میشم پش حتما نظر خوشگلت رو بزار 

[ یک شنبه 21 ارديبهشت 1393برچسب:,

] [ 14:59 ] [ احسان ]

[ ]

تنهایی بی خود

تنهایی بی خود از یک کینه ناهپریز که به دل مردم می چسب بعضی ها میگن از بی پولی ولی یه چیزی واقعامردم پول داران که این حرف رو میزنی ببین تنهایی از یه چیز نه

ازدلتنگی فقط از دست دادن عزیزت مثلا تو عموت مرد نمیشی سر قرش هرهر گریه کنی ولی این شکلی بغض گلوه نیست که حتی خودت رو حفس کنی

این از یک مطلب ولی بازر یه شعر بنویسم زیر کیف کنی

سلام  خوبیت بزار بگم از اون ناراحتی بغض که نشت تو گلولهی تیر اون یار و نامرد ولی ندونست داشت از چی میگفت چون کسی نبود بدون بغضش از چی بوداز اون بی پولی مهز بود یا از اون رستورانی که 40 تا گارسون دار که یارو واسه غذا اونجا

کارتون خواب از اون یارو بگم که میگه ناراحتم ولی از چی از او ن هشیش یا تلایک لامسب که باعث مشکل شود تو بغض وطن از اونی بگم که نشت پیش من ولی نمیدون با کدوم  مردی دار می ره به عمل از اون یارو بگم که دار غذا میخور ولی ازاین طرف یک فرد که دار از پشت پنجره

به فقیری چش میندازاین ها هیچی نیستن واسه دلتنگی اون کسی دلتنگ میشه که رفت پیش خدا و نمی دون جهنم یا بهتشت بی پیدا ولی من که بمیرم از بغض گلو خف میشم از اون دانشمندی بگم که همش خوند درس های بدن اخرش هم رسید به فروش;کلیش

 

 

[ شنبه 20 ارديبهشت 1393برچسب:,

] [ 19:47 ] [ احسان ]

[ ]

اومدی اون نظر ازیادت نره چون خیلی از نظرتون صفا میکنم منطزرم

خوشحال هاخنده

[ سه شنبه 16 ارديبهشت 1393برچسب:,

] [ 19:1 ] [ احسان ]

[ ]

دلتنگم اما از چی خدایی

سلام خوبیت سلامتید یه سوال بپرسم

شما دلتنگ شدید اما واقعا خدایی من نمی دونم دلتنگ از چی شدیمگریهاین اشک ها که می ریزن واقعا لیاقت دلتنگی رو دار نه  اخ تو از چی دلتنگ باشی از مردم های

که همش بدهکارن از گداها از چی پس تو بگو من از چی بگم از مردم های دلتنگ هستید که سرشون بالای دار از مردم های دلتنگید که تو زندان یا از اون مردم

کلابردار که سرتون ر وشیل مالیدن به نظر من دل تنگی یه چیز بیخود چون کی تا الان دلتنگ بودشکل خندونت رو ببینخندهشکل گریون رو ببین از اسمون تا زمین

بینشون فرق به نظر من که همیشه خوشحال باشی به سودت به نظر من وقت خودت رو با گریه کردن طلف نکن برس به زندگیت که گرفتاری زیاد ویسا تو خونه

بجال اینکه دلتنگ باشی به بوی خونه فکر کن که بوی مادرت رو می ده نه اینکه تو بری تو خیابون جو بدی ویه کی باهات دوست بشه ولی اخرش چی ازت جدا

میشه چون اخرش زن می گیر اخرش دلتنگ می شی این خوب که با عینک بری بیرونآرامکه اخرش دلت ازرده بشه یا این خوب تو خونه بوی مادرت رو حس کنی

من دیگه بزرگ شدم ولی از یه چیز دلتنگم برای اخم های بابام واسهی ضبری دست های بابام واهسی حرف های بابام ولی که چی حالا خوب شدم چون خونمون روبو

کردم وبوی اون دوتا رو داد ومزهی کتک هاشون رو حس کردم ولی این نیست که اخرش من از دلتنگی دقه کنم یه دختر دیدم دوست پسرش غالهش زد داشته

می مورد خواتس خود کشی کن این اخرش چی میشه فکر کرد دوست پسرش با گرهی بهش نزدیک میشه اخ این کار سودی به حال تو دارگریهنه همش گریه ولی

تو به کسی فکر نکنی این بلای سخت که به سوی تو نمیاد این هم بدبخت مثل من تو دنیان به سر اون ها میاد تو برو یه جا سرو مندن بخند نه که اینک مثل کارگرا

که دارن با کفر وشکمه گند میخندن مثل این ها نشو مفت بخندی این شکلی نخند به حالت بدخندهمثل این ها بخند ی اخرش فضول وزبون دراز میشیزبان درازی بخدا ای کار

به ضررت تموم میشهمثل این عکس توهم وحشی میشی کنترلت رو از دست می دی نمی دونی چیکار میکنی ولی چی

من از چی بگم نیمخوای از د ل تنگی بگم میخ وایی ازقصه گل یاس بگم ولی اون قصه هم توش  غمگینی های زیادی این عکس رو ببینیدعکسیه گل بدبخت که

مثل انسان پزمورد میشه به مورو زمان حالا ول عکس کن شاید دلت بگیر برای گل ولی نه واسه خودت چی شد عکس من تو اینترنت پخش شد اون کسی که

این کار رو کرد به بیمارستان کشیدم ولی چی الان هر کی عکس من رودار میگم خودم هستم این هم شود رسم ولی چی بشه من میرم جلو ولی با دوتا حرف که

همیشه نامیدن عزت نفس واعتماد به نفس این ها بدرد شما تا الان خوردن فکر نکنم ولی من به این عزت نفس ایمان زیادی دارم چون ارزش خودم رو می بینم توش

تو دلتنگیم هیجی ندارم انسان تو دلتنگی فقط چش گریونی دارگریهحالا که بگزر دل تنگی یعنی چی؟تو این سوال موندم بعضی ها میگن یعنی شکست خوردن

بعضی ها میگن یعنی خیانت کردن ولی هیچکدوم از این ها نیست  دل تنگی یعنی بوی اونی رو که میخ وایی بوی اون رو حس کنی زندگی برات  از دل تنگی به

خوشحالی میشه از گریهگریهبه خند میشهخندهاین خوب این نیست که تو همیشه بخاطره یه خیانت کردن اندازه تو گونی گریه کنی اخ این رو کی رسم کرد اونی

که گفت بی سواد بود دلتنگی با یه بو کردن رفت میشه نه که مثل عکس بالا شی بدن مثل یه استخون ضعف کرد شه تو وقتی صدا یه نفر رو بشنوی که اون رو

ترک کردی بهت اسیب میزن ولی این برای من یک خوشحالی چون که تازه  دلتنگیم رفت شد ولی یه چیزی بگم نمی دونم تاکسی رونی که میگه من زندگیم

خوشحالی ندار چرا اخرش میشه خوانند مهبوب کشور ما اون یاسی که واسه ملت می خون جرا میره با خارجی ها میخون من نمی دونم ولی که چی اخرش

من اخرش یاد میکنم از دلتنگیهامواخرش هم تو روز قیامت میشه به دل خوشی هام نمی دونم من میرم بهشت یا جهنم ولی به نظر من ما ایرانی بدرد بهشت

نمی خوریم تا وقتی دلتنگیم کسی که دلش شاد باش میره بهشت مثل یک گل که تازه شکوفه کردخجالتیمثل لپ این پسر قرمز شد خوب ددیگه اگر خسته نشدی دوباره

بگم چون حرف زیاد دارم مثل یاس نیستم که میگه از چی بگم خوب این بچه ها که تو اتیش سوخت یاس واست اهمیت ندار ولی من این بچه ها حتی از مرگ خودم

سوختنشون سخت تر بود خوب دیگه چی بگم دل تنگی زیاد این وبلاگ های دل تنگی به وبلاگ های میگن که همش در مورد غم نویسن در مورد مردمی که درحال

مرگن بنویسن که اون ها غمگین نه که تو عشقت بهت ضربه زدولی این ها دلتنگی ندار من دلتنگیم وقتی که اسم خدا میاد چون نمی تونم اون روببینم اون رو

بیینم دیگه دل تنگیم رفت میشه وهمیشه خوشحالم مثل اون پسری نیستم که میگه کی لباست رو از پشت می بند اخ تو چیکار داری تو دختر نمیشناسی بعضی هاشون

تو رو از جونشون زیاد تر دوست دارن ولی بعضی ها اصلا به تو اهمیت نمی دن من یه دوست دختر داشتم تازه فهمدیم حتی من رو سوسک هم حساب نمی کرد

ولی چی من ولش کردم من فقط به یاد دو چیز زندهم  خانواده وخدا همین ها اگر اینها نبودن من زود از پیشتون رفت بودم می خوام از مردی بگم که واقعا

انسان رو دلتنگ می کن اون شهیدی که رفت واسه ایران بجنگ اون باید  ناراحت باشه نه ما که بخود دلمون تنگ وموفت گریه میکنیم این شکلیگریه اخ تو که داری

این شکلی گریه میکنی برای دوست پسرت لیاقت اشگ تو رو دار نه من فقط واسه یه چیز ناراحت میشم واسه دوری از بوی مامان که شیرم د ادم که از مرگم برام

مهم تر اون نباش انگار من نیستم من از خاک اونم اون بمیر خاکم من هم با اون باد بردش اون مقاومت کرد من باد نبردم یا زود من با طوفان از دنیا بیچاره بودم

متعجببه نظر تو این فرد خوب واسه ناراحتیش به مادرش حرف بزن نه  من بودم   این پسر رو از سر سر می بریدم تو که ادم نبودی به مادرت فوش میدی

من ادمت میکنم مرد باید واسه ناموسش غیرت داشت باشه اونوقت که باید دلتنگ بشه نه این وقت که خیانت به عشقش شد این کاری که به تو کردن دل تنگی نیست

تو باید حتی خشمگین بشی نه این که  دل تنگ بشی

 

مممنون از این که به دل دار ی من گوش کردی ولی گفتن یه

چیز تو زندگی ادم رو شاد میکن این مثل ها رو میگم بخوندید

وکیف کنید

1-خواب بر کسی خوش است که بمیرید نه بر اون کسی که

زنده باشد وسختی زندگی بر دوشش باشد

2-اون کسی که بچهش رو می فرست مدرسه بخاطره پول

پسر ولی بدونن پسر بزرگ بشه مثل خودشون الاف میشه

3-اون کسی که دکتر شد بدون که از یگ گدا خسیس ترپ

4-اون کسی که به امید فردا زندگی میکن بدون فردای نیست

5-بدون اون کسی که دلتنگ از تو خوسحال ترخنده

حالا بقیشه واسه بدن نظر یادت نره قربونت

 نام خودم هم احسان

[ جمعه 12 ارديبهشت 1393برچسب:,

] [ 19:35 ] [ احسان ]

[ ]

صفحه قبل 1 صفحه بعد

http://www.uplooder.net/img/image/76/ae9204803d3fd37da7df8e80f8cd9f60/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88.gif